1. صفحه نخست
  2. کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید ترجمه مهدی قراچه داغی

برچسب: کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید ترجمه مهدی قراچه داغی

    روانشناسی
    چگونه بیندیشید و ثروتمند شوید

    چگونه بیندیشید و ثروتمند شوید

    بیندیشید و ثروتمند شوید: مقدمه : هر دست اوردی که در دنیا به دست می آوریم از جمله ثروت با یک ایده شروع می شوند  ثروت نتیجه تبدیل کردن ایده  های موجود به واقعی است